Bezpieczne „escape roomy” – zmiany w przepisach

W dniu 29 stycznia 2019 r. zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

Do rozporządzenia dodano § 17a, w którym sformułowano dodatkowe obowiązki.

Obowiązki te dotyczą obiektów budowlanych lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier i zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczana jest możliwość przemieszczania się tych uczestników.

Zgodnie z rozporządzeniem, właściciel, zarządca, użytkownik lub faktycznie władający ww. obiektem jest obowiązany:

  • przed rozpoczęciem działalności oraz raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne (na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej), a także sprawdzić system ochrony przeciwpożarowej;
  • powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie sprawdzenia nie później niż 7 dni przed jej przeprowadzeniem;
  • złożyć do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej protokół z przeprowadzonego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych                            i terenów (Dz. U. z 2019 r. poz. 67), zobowiązuje również właścicieli obiektów już istniejących do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w terminie 30 dni od jego wejścia w życie  tj. do 28 lutego 2019 r.

Sprawdzenie takie może być dokonywane z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.). Ze sprawdzenia ww. osoby sporządzają protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.