Strażacy nie usuną wszystkich owadów?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego PSP w sprawie usuwania gniazd rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły itp.).

Strażacy nie są zobligowani do usuwania wszystkich tego typu zjawisk. Określone formy działania jednostek ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się następująco:

1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.
2. W pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art.61 pkt.2 ustawy ?Prawo budowlane?, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
3. W przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu, przy braku akceptacji takiej formy działania należy stosować metodę w pkt.2.
4. W sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, również należy stosować metodę określoną w pkt.2.

W związku z powyższym w Komendzie Powiatowej PSP w Wołowie stworzony został wykaz firm zajmujących się usuwaniem gniazd owadów. Wykaz ten jest opublikowany na stronie internetowej komendy www.strazwolow.pl. Ponadto można go otrzymać telefonicznie dzwoniąc na nr 071 389 27 02.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
mł.bryg. Wojciech Maciejewski

WYKAZ FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ USUWANIEM OWADÓW