NABÓR DO SŁUŻBY NA STANOWISKO STAŻYSTY DOCELOWO GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej

(docelowo GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie ogłasza nabór do służby w PSP:

 • liczba wolnych stanowisk: 1,
 • nazwa stanowiska: stażysta (stanowisko etatowe: główny księgowy w sekcji finansowo-organizacyjnej),
 • miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa PSP w Wołowie,
 • rozkład czasu służby: codzienny.

 

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełniać muszą, stosowanie do postanowień art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn.zm.) – następujące kryteria podstawowe:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie,
 2. Nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. Korzystać z pełni praw publicznych,
 4. Posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 5. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną, konieczną do pełnienia służby. W ostatnim etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat podlega ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP. Oceny dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 6. Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo zwolnienie od obowiązku służby wojskowej). Warunku tego nie stosuje się do kobiet.

 

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków:

a)        ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)        ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)        wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)       posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość ustawy o PSP, o finansach publicznych i o rachunkowości.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach administracyjnych min. 2 lata.
 3. Dyspozycyjność, terminowość, dokładność.
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 5. Kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia.
 6. Umiejętność samodzielnej pracy.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 8. Obsługa programów księgowych.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie własnoręcznie i czytelnie podpisane przez kandydata.
 2. Życiorys podpisany własnoręcznie i czytelnie przez kandydata.
 3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – Załącznik Nr 1.
 4. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – Załącznik Nr 2.
 5. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – Załącznik Nr 3.
 6. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby (z adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” data i własnoręczny, czytelny podpis kandydata)
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (z adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” data i własnoręczny, czytelny podpis kandydata)
 8. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (z adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” data i własnoręczny, czytelny podpis kandydata)
 9. Kopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (kopie tych stron, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej – wpis „przeniesiony do rezerwy” lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej ( z adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” data i własnoręczny, czytelny podpis kandydata)
 10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu – do okazania w dniu przeprowadzenia testów sprawnościowych – załącznik nr 4 dla kobiet, załącznik nr 5 dla mężczyzn.

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY W PSP – stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej – docelowo – główny księgowy” oraz imię i nazwisko kandydata w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Wołowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów, w terminie do 26 stycznia 2018 r. (Za datę przyjęcia aplikacji liczy się data wpływu do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Wołowie, a nie data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Sekcji finansowo – organizacyjnej, tel. 71 389 27 02, wew. 37.

 

Inne ważne informacje:

 1. Oferty złożone po terminie tj. po godzinie 15.30 dnia 26.01.2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Wołowie a nie data stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do służby w KP PSP w Wołowie przed ogłoszeniem niniejszego naboru są zobowiązane do ponownego złożenia wymaganej dokumentacji.
 3. Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą indywidualnie powiadamiane.
 5. Dokumentację kandydatów niezakwalifikowanych do służby można odebrać w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 6. Każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu o przyjęcie do służby adres e-mail oraz dodatkowo zostaną poinformowane telefonicznie na podany w dokumentacji  numer telefonu.
 7. Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości (z fotografią).

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie przeprowadzi nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wołowie  w  5 etapach:

 

 1. Weryfikacja kompletności dokumentów oraz określenia ilości punktów za posiadane uprawnienia (max. 60 pkt.).
 2. Próba wydolnościowa i ocena sprawności fizycznej (zaliczony lub niezaliczony).
 3. Pisemny test wiedzy (min. 11 pkt.).
 4. Rozmowa kwalifikacyjna (min. 26 pkt.).
 5. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP (zdolny lub niezdolny).

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregoś z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania.

 

 

 

I ETAP – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Komisja dokonuje oceny wymaganych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym.

 

System punktacji:

 

1)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy (kopia świadectwa ukończenia kursu) – 15 punktów;

2)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;

3)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;

4)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) – 25 punktów;

5)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) – 30 punktów;

6)        wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP (kopia dyplomu) – 15 punktów;

7)        uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm. – (kopia dyplomu) – 15 punktów;

8)        wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby  – 15 punktów;

9)        zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – 15 punktów.

 

 

Sposób liczenia punktów:

Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-5 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową.

 

 

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do II etapu naboru oraz terminy testów sprawności fizycznej, podane zostaną w dniu 31 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy, na stronie internetowej http://strazwolow.pl/ w zakładce aktualności oraz na stronie BIP https://strazwolow.bip.gov.pl

 

 

II ETAP – test sprawności fizycznej.

 

Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Wykonanie próby wydolnościowej „HARVARD STEP –UP TEST”

 

Wyposażenie:

-       stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,

-       stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,

-       stoper,

-       metronom.

 

Wykonanie próby:

-        badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

-        metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,

-        czas trwania pełnego ćwiczenia:

 • 4 minuty dla kobiet,
 • 5 minut dla mężczyzn.

 

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

 

Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść.

 

Na hasło ”raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło ”dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło ”trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło ”cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej ( na podłogę ), przyjmując postawę zasadniczą.

 

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem.

 

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby.

 

Wskaźnik sprawności – FI oblicza się wg następującego wzoru

Czas pracy w sekundach x 100

FI = ————————————————

2 x suma trzech pomiarów tętna

 

 

 

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

 

 

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej – ocena „harvard step – up test”:

 • 80-89 dobry – zaliczony
 • 90 i powyżej bardzo dobry – zaliczony

 

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności  na poziomie minimum 80.

 

W przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

 

Test sprawności fizycznej – opis wykonywania prób.

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych, zalicza się wynik korzystniejszy.

Nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.

 

 

Próby sprawnościowe

Dla kandydatów na stanowiska niezwiązane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1)   próby dla mężczyzn:

a)      bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b)     bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca ) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstard powoduje powtórzenie startu.

c)      podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

2)   próby dla kobiet:

a) siady proste z leżeniem tyłem – 20 powtórzeń

Ćwiczący zajmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

b) rzut piłką lekarską (2kg) znad głowy – na odległość co najmniej 7,80 m.

Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.

c) bieg wahadłowy 4×10 m – w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

 

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do III etapu naboru oraz termin pisemnego testu wiedzy, podane zostaną do końca następnego dnia roboczego od zakończenia II etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy, na stronie internetowej http://strazwolow.pl/w zakładce aktualności oraz na stronie BIP https://strazwolow.bip.gov.pl

 

III ETAP  – pisemny test wiedzy

 

Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadania na danym stanowisku – składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedni, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w PSP, który podczas testu:

a)         korzysta z pomocy innych osób;

b)        posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)         rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony powyżej.

 

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do IV etapu naboru oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej, podane zostaną do końca następnego dnia roboczego od zakończenia III etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy, na stronie internetowej http://strazwolow.pl/w zakładce aktualności oraz na stronie BIP https://strazwolow.bip.gov.pl

 

IV ETAP – rozmowa kwalifikacyjna

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 1. Umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
 2. Motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Zdolność analitycznego myślenia;
 4. Umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Każdy z członów komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt 1- 4 wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Informacja o kandydacie (wg numeru identyfikacyjnego) dopuszczonym do V etapu naboru podana zostanie do końca następnego dnia roboczego od zakończenia IV etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy, na stronie internetowej http://strazwolow.pl/ w zakładce aktualności oraz na stronie BIP https://strazwolow.bip.gov.pl

 

V ETAP – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Kandydat, który uzyska największą liczbę punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego zostanie skierowany na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

 

UWAGA!!!

 

 1. Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Informacja o ewentualnej zmianie terminu będzie niezwłocznie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie http://strazwolow.pl/.
 2. Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy może wnieść do przewodniczącego Komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych na danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w następnym dniu od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście.
 3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia bez podania przyczyn, od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na każdym z jego etapów. W takim przypadku wyniki dotychczas uzyskane przez kandydatów w nieukończonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie są wiążące.
 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z postepowaniem kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie (m.in. kosztów dojazdu, w tym związanych z ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, badań wstępnych, odpisów dokumentów, zaświadczeń itp.)

 

 

OP

 

Załącznik Nr 1 – oświadczenie o prztwarzaniu danych osobowych

Załącznik Nr 2 – oświadczenie o korzystaniu z praw

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 -zaświadczenie testy sprawnościowe dla kobiet

Załącznik nr 5 -zaświadczenie testy sprawnościowe dla mężczyzn