ZAPYTANIE OFERTOWE – remont pomieszczenia łazienki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

Komenda Powiatowa                                                                       Wołów, dnia 20.10.2017

Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

PT. 2370.5.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie zwraca się z prośbą                  o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości określonej  w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia                     29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych tj. 30 000,00 euro.

(Dz.U z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) na:

 

„Remont pomieszczenia łazienki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie ”

 

 

Rozdział I Informacje wstępne

 

 1. 1.        Nazwa i adres Zamawiającego:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów

NIP 988 01 33 004

REGON 931950028

TEL 071 389 27 02

ADRES STRONY INTERNETOWEJ – http://strazwolow.pl

ADRES E- MAIL kpwolow@kwpsp.wroc.pl

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 (od poniedziałku do piątku)

 1. 2.           Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:

 

sekc. mgr inż. Katarzyna Kisielowska

tel 071 389 27 02 wew.  44

kom 667 68 68 87

 

 1. 3.           Tryb postępowania

 

a)    W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej    w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1020 ze zm.)

b)    Zamówienia nie można realizować w częściach.  

Rozdział II Przedmiotu zamówienia

 

 1. 1.    Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Remont pomieszczenia łazienki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia  zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
 4. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy i nie jest obowiązkowa oraz nie ma obowiązku uczestniczenia w niej przedstawiciela zamawiającego.
 5. 5.    Termin realizacji zamówienia : 18 grudnia 2017 r.
 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonać przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy.

 

 

Rozdział III Obowiązki wykonawcy zamówienia

 

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:

 

 • realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,
 • wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas wykonania prac remontowych,
 • przejęcia terenu robót, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie robót na koszt własny,
 • ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót pozostające                             w związku przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,
 • usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,
 • wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, sprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu                 i stosowania w budownictwie,
 • bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
 • odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,
 • zabezpieczenia terenu robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
 • uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

 

 

 

 

 

Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

d)     są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia, a zwłaszcza wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 75 000,00 zł.

- Wykazu robót budowlanych w podobnym zakresie zrealizowanych w okresie  ostatnich 3 lat – załącznik nr 5

 

Rozdział V Kryterium oceny i wyboru oferty

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

 

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – 100%.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.

 

 1. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg wzoru:

 

Cena najniższa z rozpatrywanych ofert

P = – ——————————————————————— x 100 %

Cena badanej oferty

 

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i zostać podana  w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2.  Nie uwzględnienie kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

 

Rozdział VI   Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faxem lub elektroniczną pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania
 3. Korespondencje pisemną należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów

 1. 4.      Korespondencje w formie faksowej należy kierować na numer faxu 71/ 389 58 58
 2. 5.      Korespondencje w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail kpwolow@kwpsp.wroc.pl

 

Rozdział VII   Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. 2.             Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym – załącznik nr 1
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.
 5. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania ofert, przedłożone                   w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 6. 6.             Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (wraz z załącznikami) oraz oznaczyć napisem:

 

„Remont pomieszczenia łazienki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie”

 

 1. Ofertę należy złożyć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           w Wołowie ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów (Sekretariat – pokój nr 24)                     w godz. 7:30 – 15:30  lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.

Oferta winna być dostarczona za potwierdzeniem doręczenia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  26.10.2017r.  o godzinie 14:00

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38, 56 – 100 Wołów w pok. Nr 24

 

 1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy
 2. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciele Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Każdy z Wykonawców może wprowadzić zmiany i wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania
 5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

 

Rozdział VIII Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie  oferentów przesyłając do nich informacje faxem lub pocztą elektroniczną.
 2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn, a także o pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1020 ze zm.)

 

Rozdział IX Dodatkowe informacje

 

 1. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN
 2. Wykonawca udziela 2 lata gwarancji na wykonane prace remontowe.
 3. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  protokołem  odbioru  sporządzonym  przez  Zamawiającego,  po wykonaniu umówionych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
 4. Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu kosztorysu powykonawczego.
 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

 

 

 

 

Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego:

1)     Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

2)     Załącznik nr 2 – Książka przedmiarów

3)     Załącznik nr 3 – Projekt umowy

4)     Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

5)     Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

 

 

                                 

 

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

st. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski

………………..……………..………

(podpis kierownika jednostki )

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – Książka przedmiarów

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych